SG

Roboty budowlane i ziemne

2017-07-11T08:59:47+02:00

odmulanie zbiorników wodnych, umacnianie, skarp, nasypów, hydrotechnika makro- i mikroniwelacje terenu, wymianę gruntów, budowę nasypów, rozbiórki i wyburzenia, wykopy pod koryta dróg i ulic z wywozem urobku, wykopy pod fundamenty domów, niwelacja terenu i profilowanie, zagęszczanie gruntu walcami i zagęszczarkami.

Roboty drogowe

2017-07-11T09:02:38+02:00

Nawierzchnie bitumiczne, betonowe, z kostki kamiennej i betonowej. Podbudowy kamienne, betonowe. Kompleksowe wykonanie robót drogowych nawierzchni drogowych w technologii konstrukcji z kostki brukowej. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchniowych, w tym także odtwarzania nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych. Wykonanie elementów odwodnienia budowli drogowych takich jak: kanalizacja deszczowa, przepusty i odwodnienia liniowe.

Go to Top