Project Description

  • koszenie poboczy dróg, przydrożnych skarp i rowów,
  • koszenie wałów przeciwpowodziowych,
  • koszenie zbiorników wodnych
  • udrażnianie cieków wodnych.